Podstawy prawne

Decydujące znaczenie w zakresie ogólnoświatowej ochrony przyrody miał raport Generalnego Sekretarza ONZ z 1969 roku o stanie środowiska. Zapoczątkował on działania na rzecz ogólnoświatowej ochrony przyrody. W 1972 r. powołano agendę ONZ – UNEP (ang. United Nations Environment Programme)  - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego zadaniem jest koordynowanie działań w zakresie ochrony przyrody oraz monitorowania stanu środowiska na terenie całego świata.

Na całym świecie ochrona przyrody przyjmuje różnorodne formy prawne. Istnieją również ogólnoświatowe akty prawne regulujące zasady ochrony przyrody. Jednym z takich dokumentów jest utworzona w 1982 roku Światowa Karta Przyrody uchwalona przez ONZ.

Na przestrzeni lat powstało wiele międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną przyrody w skali globalnej i realizujących założenia międzynarodowych aktów prawnych. W śród tych organizacji wymienić należy:

 • Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów IUCN (ang. International Union for Conservation of Nature). Organizacja ta powstała w 1948 roku. Zajmuje się ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, ochroną krajobrazu, prawnymi i administracyjnymi zagadnieniami ochrony środowiska oraz edukacją środowiskową. Organizacja publikuje "Czerwoną Księgę" gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem;
 • Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego WWF (ang. World Wide Fund for Nature ) - istnieje od 1961 roku. Ma na celu ochronę środowiska i procesów ekologicznych, w szczególności w lasach, rzekach, jeziorach i oceanach;
 • Światowa Organizacja Zdrowia WHO (ang. World Health Organization) - zajmuje się m.in. zagadnieniem zdrowia ludzi na tle zmian w środowisku;
 • Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO (ang. Food and Agriculture Organization);
 • Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury Narodów Zjednoczonych UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - finansuje programy badawcze dotyczące środowiska i jego ochrony.

 

Na terenie Europy również podejmuje się działania na rzecz ochrony przyrody w skali całej Europy. Podstawy prawne do ochrony europejskiej przyrody daje Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków flory i fauny – dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku.

Kolejnym europejskim aktem prawnym odnoszącym się do ochrony przyrody jest Dyrektywa Ptasia – dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 roku stanowiąca wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds).

Oba akty prawne – Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia stanowią podstawę wyznaczania i obejmowania ochroną siedlisk istotnych w skali europejskiej, które tworzą sieć ekologiczną obszarów NATURA 2000. Cała sieć Natura 2000 liczy ponad 26400 obszarów zajmujących ponad 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej, co stanowi 18% powierzchni krajów Unii Europejskiej.

Kraje Wspólnoty Europejskiej, podejmując działania zmierzające do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody, wystąpiły z inicjatywą utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej – ECONET (European Ecological Network). ECONET stanowi sieć obszarów, których walory stanowią o dziedzictwie przyrodniczym Europy; obszary te są powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte są różnymi, wzajemnie się uzupełniającymi, formami ochrony przyrody.

 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880). Określa ona zarówno formę ochrony przyrody jak też szczegółowe zasady ich stosowania. Aktami wykonawczymi ustawy są rozporządzenia:

 • z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014, poz. 1408);
 • z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014, poz. 1409);
 • z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348);
 • z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510 ze zm.);
 • z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z dnia 4 lutego 2011 r.);
 • z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r., poz. 358).
 • z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).

Nadto zapisy o ochronie przyrody znajdują się m. in. w następujących aktach prawnych:

 • ustawie o lasach (1991);
 • ustawie Prawo ochrony środowiska (2001);
 • ustawie Prawo Łowieckie (2002);
 • ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (z dn. 24 kwietnia 2015 r.);

Akty prawne dotyczące Lasów Państwowych związane z ochroną przyrody to:

 • Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 (2009);
 • Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych (1994);
 • Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej (1995);
 • Polityka leśna Państwa (1997);
 • fot. G. Jędro
  fot. G. Jędro
 • fot. G. Jędro
  fot. G. Jędro
 • fot. G. Jędro
  fot. G. Jędro

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl