Świat siedlisk

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują liczne i zróżnicowane siedliska, zarówno leśne jak i nieleśne. Szczegółowe informacje o siedliskach znajdują się w poniższych tabelach:

Leśne siedliska przyrodnicze w obszarze N-ctwa Sława Śląska

Lp.

Kod siedliska Natura 2000

Nazwa siedliska leśnego

Powierzchnia [ha]

1

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

6,62

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

38,24

3

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

56,07

4

91D0*

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

3,39

5

91E0*

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*

428,98

6

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

148,11

Ogółem leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000

681,41

* siedlisko priorytetowe

Nieleśne siedliska przyrodnicze na obszarze N-ctwa Sława Śląska

L.p.

Kod siedliska

Nazwa, zgodnie z metodyką inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w LP

Pow. w ha

W tym stan. punktowe

ha

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

1,10

1,10

2

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charceteria spp.

8,72

 

3

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

38,64

0,25

4

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

1,14

0,50

5

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

0,50

0,50

6

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

46,57

 

7

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

40,82

 

8

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

10,68

 

9

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

5,54

0,10

Ogółem siedliska nieleśne Natura 2000

153,71

2,45

 
 

 

  • fot. A. Niedzielski
  • fot. A. Niedzielski
  • fot. R. Rudnicki

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Autor: Silar, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myosotis,_Sanok.JPG

o właśnie dziś 15 maja jest jej święto. Któż z nas jej nie zna?

Niebawem, bo już 12 maja, będziemy obchodzili po raz ….

Mając na uwadze zeszłoroczny sukces naszej imprezy miło jest nam poinformować Was wszystkich, że II edycja leśnego dogtrekkingu odbędzie się 08.09.2018 r., na

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl