Lasy

Powierzchniowy zasięg Nadleśnictwa Sława Śląska wynosi 51 067 ha. Terytorialnie i administracyjnie obejmuje grunty trzech województw, pięciu powiatów, ośmiu gmin i jednego miasta, w którym ma swoją siedzibę.

W strukturze lasów Nadleśnictwa Sława Śląska dominują obecnie monokultury sosnowe tworzące bory świeże i suche, wytworzone w wyniku działalności człowieka. Naturalne siedliska leśne występują na terenie Nadleśnictwa fragmentarycznie. Największy udział w strukturze leśnej ma suboceaniczny bór świeży (Leucobryo-Pinetum) stanowiący nieco ponad 41% ogólnej powierzchni leśnej. Innymi występującymi tu siedliskami leśnymi są: atlantyckie lasy acydofilne (Quercetea robori-petraeae), zbiorowiska kwaśnych buczyn niżowych (Luzulo pilosae-Fagetum), grądy środkowoeuropejskie (Galio silvatici-Carpinetum), łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum), łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-Ulmetum minoris), olsy.

  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta
  • fot. A. Niedzielski
    fot. A. Niedzielski
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Pewien czerwcowy wtorek na długo zapadnie nam w pamięć… Dlaczego?

Nadleśnictwo Sława Śląska, we współpracy z Gminą Kolsko o raz Gminą Sława, ogłasza konkurs plastyczny na plakat promujący projekt przyrodniczy „Ochrona ptaków i sied

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl