Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajduje się 4 użytki ekologiczne.

 

Użytek ekologiczny „Łąka Kochana”

Obszar o powierzchni 0,88 ha położony jest w zachodniej części Jeziora Sławskiego. Jest to łąka torfowiskowa z sukcesją leśną – sosny, brzozy i olszy. Obszar ten położony jest na terenie leśnictwa Świętobór.

 

Użytek ekologiczny „Myszkowskie Bagno”

Zajmuje powierzchnię 5,78 ha i podobnie jak użytek „Łąka Kochana” znajduje się na terenie leśnictwa Świętobór. Obszar ten stanowi torfowisko z zadrzewieniem sosnowo-brzozowo-olszowym oraz krzewami kruszyny i wierzby. Występują tu rośliny chronione m. in.: rosiczka okrągłolistna, wełnianka, bagno zwyczajne, żurawina błotna.

 

Użytek ekologiczny „Dolina Jeziornej”

Ten użytek chroni fragment łąki torfowiskowej zlokalizowanej wzdłuż rowu biegnącego od jeziora Jeziorna. Zajmuje powierzchnię 6,66 ha i leży również w zasięgu leśnictwa Świętobór.

W miejscu tym spotkać można żurawia, który podobne siedliska wybiera na swoje miejsca lęgowe.

 

Użytek ekologiczny „Uroczysko Zacisze”

Położone jest na obszarze leśnictwa Radosławice i zajmuje powierzchnię 4,77 ha. Stanowi podmokłą łąkę z występującymi na niej rzadkimi gatunkami roślin chronionych wchodzących w skład siedliska – łąk rajgrasowych.

  • fot. A. Niedzielski
    fot. A. Niedzielski
  • fot. Ł. Heltman
    fot. Ł. Heltman
  • fot. Ł. Heltman
    fot. Ł. Heltman

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl