Świat siedlisk

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska występują liczne i zróżnicowane siedliska, zarówno leśne jak i nieleśne. Szczegółowe informacje o siedliskach znajdują się w poniższych tabelach:

Leśne siedliska przyrodnicze w obszarze N-ctwa Sława Śląska

Lp.

Kod siedliska Natura 2000

Nazwa siedliska leśnego

Powierzchnia [ha]

1

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

6,62

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

38,24

3

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

56,07

4

91D0*

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

3,39

5

91E0*

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)*

428,98

6

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

148,11

Ogółem leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000

681,41

* siedlisko priorytetowe

Nieleśne siedliska przyrodnicze na obszarze N-ctwa Sława Śląska

L.p.

Kod siedliska

Nazwa, zgodnie z metodyką inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w LP

Pow. w ha

W tym stan. punktowe

ha

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

1,10

1,10

2

3140

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charceteria spp.

8,72

 

3

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

38,64

0,25

4

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

1,14

0,50

5

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

0,50

0,50

6

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

46,57

 

7

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

40,82

 

8

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

10,68

 

9

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

5,54

0,10

Ogółem siedliska nieleśne Natura 2000

153,71

2,45

 
 

 

  • fot. A. Niedzielski
  • fot. A. Niedzielski
  • fot. R. Rudnicki

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl