Obszary Natura 2000

NATURA 2000 jest najmłodszą formą ochrony prawnie ustanowioną. Wprowadzona w 2004 roku w celu ochrony zagrożonych obszarów, typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt mających znaczenie w skali całej Europy. Podstawę wyznaczani obszarów NATURA 2000 są dyrektywy europejskie: ptasia – wyznaczająca obszary z uwagi na gatunki ptaków oraz siedliskowa – wyznaczająca obszary ze względu na ważne i chronione w skali Europy siedliska przyrodnicze. W ramach dyrektyw wyznaczane są specjalne obszary ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk.

Na obszarze Nadleśnictwa Sława Śląska znajdują się 4 obszary sieci NATURA 2000 z czego dwa powołane na podstawie dyrektywy ptasiej i dwa na podstawie dyrektywy siedliskowej.

 

„Dolina Środkowej Odry” PLB080004

Obszar utworzony w 2007 r. o powierzchni całkowitej 33 677,80 ha stanowiący obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). Chroni on przyrodę Doliny Środkowej Odry  na odcinku od miejscowości Czerna (województwo dolnośląskie, gmina Żukowice) do miejscowości Nowy Lubusz (województwo lubuskie, gmina Słubice) – na długości 184 km.

Na tym obszarze dominuje krajobraz otwarty związany z doliną rzeki Odry, jej starorzeczami i dopływami  – uprawne pola oraz łąki i pastwiska z fragmentami lasów łęgowych.

Na obszarze stwierdzono występowanie gatunków ptaków z dyrektywy ptasiej m. in: łabędzia krzykliwego, kani czarnej, kani rudej, błotniaka stawowego, derkacza, zimorodka czy dzięcioła średniego, żurawia.

W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 498,92 ha co stanowi niecałe 2% całkowitej powierzchni tej ostoi.

 

„Pojezierze Sławskie” PLB300011

Obszar utworzony w 2007 r. na podstawie dyrektywy ptasiej o całkowitej powierzchni 39 144,83 ha, stanowiący obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). W ramach tego obszaru objęty ochroną jest fragment Pojezierza Sławskiego – jeziora (Jezioro Sławskie, Jezioro Dominickie, Jezioro Wieleńskie, Jezioro Osłonińskie, Jezioro Przemęckie, Jezioro Błotnickie, Jezioro Tarnowskie Duże), mozaiki pól uprawnych i lasów.

Cenne gatunki ptaków na tym obszarze to m. in.: bąk, bączek, perkoz dwuczuby, gęgawa, krakwa, gągoł, kania ruda, podróżniczek, wąsatka.

W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 6 941,45 ha co stanowi blisko 27% całkowitej powierzchni obszaru.

 

„Nowosolska Dolina Odry” PLH080014

Ostoja ta została utworzona w 2008 r. z uwagi na ochronę siedlisk cennych przyrodniczo w skali Europy - specjalne obszary ochrony siedlisk (OZW). Nowosolska Dolina Odry zajmuje powierzchnię 6040,30 ha i chroni dolinę rzeczną z jej zalewowymi fragmentami wilgotnych łąki pastwisk oraz lasów łęgowych od miejscowości Dobrzejowice ( województwo dolnośląskie, powiat głogowski gm. Żukowice) do mostu między miejscowościami Zabór i Bojadła w województwie lubuskim.

Występują na tym terenie siedliska wymienione w dyrektywie siedliskowej: ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, zalewane muliste brzegi rzek, łąki selemicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, kwaśne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, ciepłolubne dąbrowy.

W zasięgu Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się 498,92 ha i terytorialnie pokrywa się z obszarem naturowym Dolina Środkowej Odry.

 

„Żurawie Bagno Sławskie” PLH080047

Obszar utworzony w 2011 r. z uwagi cenne siedliska torfowiskowe, obejmuje obniżenie przy brzegu misy Jeziora Sławskiego w północno-zachodniej jego części. Zasilane jest wodami wysiękowymi ze skarpy tej misy oraz wodami opadowymi. Krajobraz obszaru wyznaczają otwarte dwie powierzchnie torfowiska, przedzielone wąskim pasem lasu liściastego, otoczone lasem iglastym. Powierzchnia tego obszaru całkowicie znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska to 41,7 ha. Siedliska objęte ochroną to: górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe. Występuje tu roślina objęta ochroną - lipiennik Loesela. Żurawie Bagno Sławskie pokrywa się powierzchniowo z obszarem ptasim NATURA 2000 Pojezierze Sławskie.

  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta
  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta
  • fot. Zbigniew i Beata Chojęta
    fot. Zbigniew i Beata Chojęta

Kalendarz imprez

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl