Świat zwierząt

Spośród bezkręgowców ochronie ścisłej na terenie Nadleśnictwa podlegają:

kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, modraszek nausitous  (Maculinea nausithous) również znajdujący się w Czerwonej Księdze, zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis). Nadto występuje tu 7 gatunków owadów objętych ochroną częściową: tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor), tęcznik liszkarz (Calosoma sycophanta), biegacze (Carabus sp.), trzmiel rudoszary (Bombus silvarum), mrówka ćmawa (Formica polyctena), mrówka rudnica (Formica rufa), winniczek (Helix pomatia).

Z ryb na uwagę zasługują m.in. różanka (Rhodeus sericeus amarus), piskorz (Misgurnus fossilis) oraz koza (Cobitis taenia) objęte ochroną częściową.

Świat płazów to ogółem 14 gatunków, w tym objęte ochroną całkowitą: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha paskówka (Bufo calamita), ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis); oraz ochroną częściową: traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka górska (Triturus alpestris), ropucha szara (Bufo bufo), żaba wodna (Rana esculenta), żaba trawna (Rana temporaria), żaba śmieszka (Rana ridibunda), żaba jeziorkowa (Rana lessonae).

Gady reprezentują następujące gatunki: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) i żmija zygzakowata (Vipera berus). Zarówno płazy jak i wszystkie 5 gatunków gadów podlega ochronie gatunkowej.

Ptaków na terenie Nadleśnictwa stwierdzono 179 gatunków w tym 39 gatunków znajdujących się w dyrektywie ptasiej sieci NATURA 2000. Są to m. in. zimorodek (Alcedo atthis), żuraw (Grus grus), kania ruda (Milvus milvus), ortolan (Emberiza hortulana), podróżniczek (Luscinia sveccia).

Ssaki to 44 gatunki w tym chronione: nocek duży (Myotis myotis), mopek (Barbastella barbastellus) – dwa gatunki nietoperzy, czy znany wszystkim bóbr (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra).

  • fot. G. Jędro
    fot. G. Jędro
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko
  • fot. G. Sawko
    fot. G. Sawko

Podobne artykuły

fot. G. Sawko

Ścieżka edukacyjna - "Lekcja biologii inaczej"

Las - nieporównywalne z niczym piękno, bogactwo przyrodnicze, feeria barw i dźwięków.

fot. G. Sawko

Z racji swojego położenia rejon Nadleśnictwa Sława Śląska obfituje w liczne atrakcje turystyczne.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami uruchamiamy nasz cykl konkursów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i leśnej.

Najnowsze artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z edukacyjną prezen

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Aktualności

Zapraszamy dzieci oraz osoby dorosłe do nauki poprzez grę edukacyjną Zapoluj z sową.

Wspólnie z Gminą Sława oraz Gminą Kolsko realizujemy, jako Nadleśnictwo, projekt pn.

Blok kalendarz

 

Kontakt

Nadleśnictwo Sława Śląska

ul. Niewidziajły 1A
67-410 Sława

tel. +48 68 356 62 29
fax. +48 68 356 62 29

slawaslaska@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Sława Śląska 2015 © Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja: www.CarboMedia.pl